ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toegang tot deze site is gratis, maar het eenvoudig gebruik en/of de raadpleging ervan houdt automatisch en onvoorwaardelijk uw volledige aanvaarding in van alle gebruiks≠voorwaarden die hieronder weergegeven zijn.

Verantwoordelijkheid van de websitebeheerder:

De grootste zorg werd besteed aan het ontwerp van de site en de erin opgenomen databank. We kunnen echter de exactheid, volledigheid of bijwerking van de gepubliceerde gegevens en informatie niet garanderen en wijzen alle verantwoordelijkheid af wat betreft de inhoud van de site evenals alle eventuele fouten, onjuistheden of hiaten die de verstrekte gegevens en informatie beÔnvloeden.

Onder voorbehoud van de van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik en/of de raadpleging van de site, en meer in het algemeen elke gebeurtenis die in verband staat met de site. In het bijzonder kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden voor volledige of gedeeltelijke piraterij van de site en voor de gevolgen die deze piraterij met zich zou kunnen meebrengen.

We behouden ons het recht voor om de volledige inhoud van de site of een gedeelte ervan te wijzigen en tijdelijk of permanent te onderbreken, en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

De aanwezigheid van een link naar een externe site vormt geen erkenning van diens conformiteit met de van kracht zijnde wetgeving en/of de kwaliteit van de diensten en producten geleverd door de onderneming die verantwoordelijk is voor de site. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade die voortvloeit uit de raadpleging van deze site.

Intellectuele eigendom:

De inhoud van deze site (grafische identiteit, teksten, afbeeldingen, gegevens, logo's en andere essentiŽle elementen) wordt beschermd door het auteursrecht en/of databankrecht. Onder voorbehoud van de wettelijke en reglementaire bepalingen is de verspreiding of commercialisering, op om het even welke informatiedrager, van een essentieel element van de site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de websitebeheerder verboden en wordt deze beschouwd als namaak, waarvoor de namaker wettelijk en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden.

Hyperlinks:

Het gebruik van hyperlinks naar deze site wordt toegestaan voor zover deze hyperlinks aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • - De links mogen niet voor commerciŽle of reclamedoeleinden gebruikt worden.
  • - De links moeten "hard" gecodeerd zijn (href=http://www...). Dit sluit het gebruik uit van links met omleidingen (302 en andere).

Deze toestemming is niet van toepassing op websites die informatie verspreiden met een ongeoorloofd, gewelddadig, pornografisch, xenofoob karakter of die de gevoeligheid van het publiek kan schaden. Rechtstreekse links met een ander element dan een internetpagina zijn niet toegestaan. Dit houdt meer bepaald, maar niet exclusief, de grafische documenten (.jpeg, .gif, .png) en redactionele documenten (.pdf) in.

Inlassingen en gebruik van frames:

De weergave van de site of een element van de site in een site van derden via deelpagina's (frames, iframes), inlassing, inlining of elke gelijkaardige procedure is formeel verboden. De weergave van deze site via een systeem voor automatisch websitebezoek (autosurf of andere) is ook verboden.

Verwerking van gegevens met persoonlijk karakter en gebruik van cookies:

De informatie die u ons meedeelt op vrijwillige basis (naam, voornaam, e-mail,...), bijvoorbeeld door gebruik van een contactformulier of op een andere wijze, kunnen gecodeerd worden in databankbestanden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de websitebeheerder. Deze informatie wordt niet aan derden overgedragen. De enige uitzondering op dit principe wordt gevormd door aanvragen van informatie door de autoriteiten die hiertoe bevoegd zijn.

In voorkomend geval wordt het zoekveld op deze website (hierna "zoekveld" genoemd) geleverd door Google Inc. (hierna "Google" genoemd). U erkent en verplicht zich tot het opvolgen van het privacybeleid van Google (beschikbaar op het adres http://www.google.be/privacy.html) in het kader van het gebruik van het zoekveld. Door het zoekveld te gebruiken, aanvaardt u dat Google uw persoonsgegevens volgens haar privacybeleid gebruikt.

De gebruikers erkennen en aanvaarden zonder voorbehoud het gebruik van cookies en de verzameling van de IP-adressen door de websitebeheerder of door derden. Deze site gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice die aangeboden wordt door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestandjes die op uw computer geplaatst worden om de websitebeheerder te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. De gegenereerde informatie over uw websitegebruik (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgedragen naar Google en opgeslagen in servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw websitegebruik te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit voor zijn beheerder op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de websiteactiviteit en het internetgebruik. Google mag deze gegevens aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken, de websitebeheerder inbegrepen. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geŽigende instellingen te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze site gebruikt de opvolgingsfunctie van de AdWords-conversies (meer weten).

Verplichtingen van de websitebezoekers:

U aanvaardt om ons schadeloos te stellen voor elke klacht van een derde, aansprakelijkheid, verlies en kosten (met inbegrip van schadevergoeding en advocaatkosten), die voortvloeien uit het niet naleven van deze algemene gebruiksvoorwaarden en/of de overdracht van verkeerde informatie van uwentwege.

Diverse bepalingen:

Behoudens bepalingen van openbare orde moet elk geschil dat zou kunnen optreden in het kader van de uitvoering van deze algemene gebruiksvoorwaarden vůůr elke gerechtelijke handeling onderworpen worden aan de websitebeheerder met het oog op een eventuele minnelijke schikking.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment onderworpen worden aan wijzigingen en dit zonder voorafgaande kennisgeving of enige schadevergoeding. We raden u daarom aan ze regelmatig te raadplegen. De algemene gebruiksvoorwaarden die voor de gebruiker van toepassing zijn, zijn deze die van kracht zijn op het moment dat hij de website bezoekt.

De rechten en rechtsmiddelen voorzien door deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn cumulatief en sluiten andere rechten en rechtsmiddelen voorzien door de wet niet uit.

Indien ťťn van de clausules van deze algemene gebruiksvoorwaarden door een gerechtelijke beslissing nietig verklaard wordt, kan deze nietigverklaring niet leiden tot de ongeldigheid van de andere clausules, die volledig van kracht blijven.

Deze site is onderworpen aan de toepassing van het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het Brussels arrondissement bevoegd.

Deze site is eigendom van:
Metil Industrie bvba - Emile Idiersstraat 17 - B-1160 Brussel - BelgiŽ
Tel: +32 26 75 22 20 - Fax: +32 26 75 00 01 - BTW: BE 0808.409.183

Deze site is ontworpen door:
VG-Webcreation:†Webdesign
Van Meenenplein 3 bus 6 - 1060 Brussel Ė BelgiŽ
Tel.: +32 497 18 30 87

Intellectuele eigendom:
Metil Industrie bvba - Emile Idiersstraat 17 - B-1160 Brussel - BelgiŽ
Alle rechten voorbehouden.

We zijn ISO 9001:2008 gecertificeerd.

There is no Quality without Measurement

Contacteer ons om het trackingnummer van uw UPS-colli te bekomen

Metil Industrie bvba - Idiersstraat 17 - B-1160 Brussel - BelgiŽ - Tel : +32 26 75 22 20 - Fax : +32 26 75 00 01 - www.metil-industrie.com - www.metil.nl
Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Terug naar boven : ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN